Brand Logo

მედიცინა Medicine

მედიცინა

Microsoft Dynamics NAV არის კორპორატიული რესურსების დაგეგმვისა და მართვის (ERP) სისტემა გაფართოებული შესაძლებლობებითა და ბიზნეს საჭიროებებზე მორგებული მოდულებით, რომელსაც ჩვენი კომაპნია სთავაზობს სამედიცინო სფეროში მომუშავე კომპანებს . ამ პროგრამის საშუალებით თქვენ თქვენი ორგანიზაციის მომსახურებების, კონსულტაციების, შესყიდვების, მარაგების, საწყობების, ადამიანური რესურსების და სხვა მნიშვნელოვანი მოდულების მართვასა და ანალიზს ერთს ისტემაში მოაქცევთ. Microsoft NAV უფრო მეტია, ვიდრე ცალკე მდგომი ERP სისტემა და ბუღალტრული აპლიკაციები. ის საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ თქვენი კომპანიის ბიზნეს პროცესების სრულმასშტაბიანი ხედვა რეალურ დროში. Microsoft Dynamics NAV ითვალისწინებს და სრულად აღრიცხავს სხვადასხვა ბიზნესისთვის დამახასიათებელ საჭიროებებს.

ჰოსპიტალური საინპორმაციო სისტემა (HIS)

• პაციენტის მიღება, რეგისტრაცია და დამონაცემების აღრიცხვა;
• პაციენტისთვის სასურველი მომსახურების ორდერის გახსნა და შესაბამის განყოფილებაში (ექიმთან) გადამისამართება;
• პაციენტისთვის საკონსულტაციო, ლაბორატორიული თუ სხვა სახის მომსახურების გაწევა.
• ჩატარებული მოსმახურების საფასურის განსაზღვრა. (ნაღდი ანგარიშსწორება, საკრედიტო ბარათით ანგარიშსწორება, სადაზღვევო პოლისით ანგარიშსწროება, სახელმწიფო პროგრამით ანგარიშსწორება).
• მედიკამენტებისა თუ სხვა საშუალებათა მარაგების აღრიცხვა, რეალიზაცია.
• სრული ფინანასური აღრიცხვა და ანალიზი.

ლაბორატორიის საინპორმაციო სისტემა (LIS)

• პაციენტის რეგისტრაცია და მონაცემების აღრიცხვა;
• სანიმუშე მასალის მიღება და რეგისტრაცია;
• სანიმუშე მასალის მარკირება და გეგმიურად გასაანალიზირებელი მახასიათებლების ტიპოლოგიის შესაბამისად შედგენილი გრაფიკით, ორგანიზებულად გადამისამართება;
• სანიმუშე მასალის გამოკვლევა, მონაცემთა დამუშავება და ხარისხის კონტროლი;
• სანიმუშო მასალის ანალიზის შედეგების ფორმირება, ფიქსაცია, შენახვა;
• მიღებული შედეგების გადამოწმება უფლებამოსილი პირის მიერ დამტკიცება და გაცემა ან განმეორებითი ანალიზისათვის გადაგზავნა.
• პრეპარატების, სახარჯი მასალებისა თუ სხვა საშუალებათა მარაგების აღრიცხვა.
• სრული ფინანასური აღრიცხვა და ანალიზი.

სააფთიაქო აღრიცხვის სისტემა

• ბიზნეს პროცესების სრული და თანმიმდევრული ინტეგრირება ერთ სისტემაში.
• მონაცემებზე წვდომა რეალურ დროში და ანალიზის სიმარტივე.
• მედიკამენტების შესყიდვებისა და გაყიდვების ავტომატიზაცია.
• მარაგების ზუსტი აღრიცხვა და საბოლოო ნაშთების მყისიერი დათვლა.
• თვით ღირებულების განსაზღვრა და ფასდადების ოპტიმიზაცია.
• აფთიაქების ქსელში მედიკამენტების მოძიების შესაძლებლობა.
• მოქნილი საშუალება, მართოთ ფასები და ფასდაკლებები

სარგებელი, რომელიც სამედიცინო სფეროში Microsoft Dynamics NAV - ის დანერგვით მიიღება

• აღრიცხვის ერთი, ცენტრალიზებული სისტემა სამედიცინო სფეროს თავისებურებების გათვალისწინებით. მართვის, კონტროლისა და ბიზნეს ანალიზის თანამედროვე , მძლავრი მექანიზმი.
• ბიზნეს პროცესების სრული გამჭვირვალობა და მონაცემთა აბსოლუტური სიზუსტე ინვესტორებისა თუ მაკონტროლებელი ორგანოებისათვის
• რესურსების დაზოგვა, პროცესების ავტომატიზაცია და რუტინული სამუშაოებისგან გათავისუფლება მენეჯმენტის მუშაობას კომპანიის ზრდისა და მეტი მომგებიანობისკენ მიმართავს.

ფინანსური მენეჯმენტი

• ფინანსური აღრიცხვა და მართვა
• ინვენტარისა და ძირითადი საშუალებების მართვა
• ფულადი ნაკადების მოძრაობის გამარტივებული მართვა
• ფიქსირებული აქტივების კონტროლი
• საბანკო ანგარიშების, რეკონსილაციისა და კოლექციების პროცესების მარტივი მართვა
• სხვადასხვა რეგიონებთან, იურიდიულ პირებთან თუ კომპანიებთან ერთდროულად მუშაობა
• ერთდროული აღრიცხვა მრავალ ვალუტაში

წარმოება

• საწარმოო შეკვეთების ეფექტური მართვა
• მომარაგების გაუმჯობესებული დაგეგმვა
• მოქნილობა და სწრაფი რეაგირება მომხმარებლის მოთხოვნებზე
• საწარმოო სიმძლავრის საჭიროებების ეფექტური დაგეგმვა
• წარმოების ციკლის დანერგვა ფარმაცევტული წარმოების თავისებურებების გათვალისწინებით

მიწოდების ხაზის მენეჯმენტი

• დადასტურების პროცესების მართვა
• ინვენტარისა და პროდუქციის მართვა
• საწყობისა და დისტრიბუციის მართვა
• სწრაფი რეაგირება პროცესებზე
• ეფექტური თანამშრომლობა პარტნიორებთან

რეპორტინგი

• ბიუჯეტების მართვა
• რეპორტების შექმნა პარამეტრების მიხედვით
• რეპორტების დაკავშირება და გაერთიანება
• ტენდენციებისა და ურთიერთობების გაანალიზება
• თანამშრომლებთან კოლაბორაცია და ცოდნის გაზიარება

გაყიდვა და მარკეტინგი

• მომხმარებლებისა და გაყიდვების მონაცემების მართვა
• მარკეტინგული კამპანიების შექმნა
• მარკეტინგის ბიუჯეტის მართვა
• ფასდაკლებების შექმნა და ავტომატიზებული ფინანსური ასახვა
• ლოიალური ბარათების მიბმა ERP-ზე
• მომსახურების საშუალებების ორგანიზება
• კონტრაქტების მართვა

ადამიანური რესურსების მართვა

• თანამშრომელთა ჩანაწერები და კომენტარები
• გაცდენების კონტროლი
• რეპორტების შექმნა
• ბონუსების და სახელფასო სისტემის შემუშავება და ფინანსურ დეპარტამენტთან ავტომატური სინქრონიზაცია
• თანამშრომლების აღჭურვა ნაცნობი ინსტრუმენტებით
• დაბადების დღეებისა და დღესასწაულების დამახსოვრება
• ბიუჯეტი დანახარჯებისა და დროის მიხედვით

პროექტის მართვაა

• რესურსების დანახარჯებისა და გამოყენების კონტროლი
• ხელმისაწვდომობის განსაზღვრა
• რამდენიმე პროექტის ერთდროული გაშვება და მართვა

პროგრამის ძირითადი მახასიათებლები

• სამედიცინო სფეროში არსებული ყველა მიმდინარე პროცესების: საკონსულტაციო მომსახურება, ლაბორატორიული მომსახურება, ქირურგიული ოპერაციები, სააფთიაქო და სხვა სახის სამედიცინო მომსახურებათა სრული და თანამიმდევრული ინტეგრირება ერთ სისტემაში.
• მონაცემებზე წვდომა რეალურ დროში და ანალიზის სიმარტივე.
• სხვადსხვა სამედიცინო მომსახურებებს შორის საჭირო ინფორმაციის მომენტალური გაცვლა.
• მარაგების ზუსტი აღრიცხვა და საბოლოო ნაშთების მყისიერი დათვლა.
• სრული ფინანსური აღრიცხვა და ანალიზი.

რას გთავაზობთ კომპანია BIT ამ მიმართულებით

• ჩვენ ვართ დინამიური, მოქნილი და თქვენს ბიზნეს საჭიროებებზე მორგებული კომპანია.
• ჩვენთან ურთიერთობა კარგად განსაზღვრული, უპრობლემო და ეფექტურია.
• ჩვენ არ გვაქვს უნივერსალური გადაწყვეტა, ჩვენ გვაქვს უნივერსალური მიდგომა, რომელიც გამოიხატება თითოეული კლიენტის ინდივიდუალური საჭიროებების განსაზღვრაში.
• ჩვენთან თანამშრომლობით, თქვენ მიიღებთ თქვენს უნიკალურ ბიზნეს პროცესებსა და მოთხოვნებზე მორგებულ კომპლექსურ გადაწყვეტას.
• ჩვენს პროგრამისტებსა და კონსულტანტებს ბიზნეს ინტელექტუალური ტექნოლოგიის შექმნასა და დანერგვაში რამოდონიმე წლიანი წარმატებული გამოცდილება აქვთ და ამასთან, მუდმივად იმაღლებენ კვალიფიკაციას ახალი გამოწვევებისა და ტექნოლოგიური პროგრესის კვალდაკვალ.